Thursday, March 3, 2011

Paris, party night

 Rie

 Saskia, Luigi Murenu, Natasha Poly

 Malgosia and her boyfriend

 Iango, Saskia

 Daniele, Iango

 Rie
 Silvia, Marta
 George Cortina, Travis
 Anna dello Russo, Luigi Murenu

 Daniele, Isabeli

 Rie, Luigi, Isabeli

 Isabeli

 Joan


 Peter Dundas

 Iango, Daniele, Natasha

 Peter Dundas, Daniele, Saskia

 Francesco Scognamiglio, Rie

 Giacomo Nicolodi, Ada Kokosar

 Francesco scognamiglio, Malgosia


 Rie, Travis

 Rie

 James Goldstein, Silvia, Marta

James Goldstein, Silvia

 James Goldstein, Silvia

 Travis

 Rie, Silvia

 Marta, Rie

 Rie

Rie

1 comment: